ECONOMIE SOCIALĂ (2): Întreprinderile sociale – întrebări și răspunsuri

Business people group works at a table - Table

Cine poate fi întreprindere socială în România?

Potrivit legii economiei sociale[1], statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială. Persoanele juridice de drept privat pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înfiinţare şi funcţionare conţin prevederi prin care se demonstrează faptul că:

 • activitatea desfăşurată are ca scop social;
 • respectă principiile economiei sociale;
 • respectă următoarele criterii:
 1. acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
 2. alocă minim 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statuare;
 3. se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 4. aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot există diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Potrivit legii, pot fi întreprinderi sociale:

 • societățile cooperative de gradul 1;
 • cooperativele de credit;
 • asuciațiile și fundațiile;
 • casele de ajutor reciproc ale salariațiilor;
 • casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
 • societățile agricole;
 • federațiile;
 • uniunile persoanelor juridice;
 • orice categorii juridice care respectă principiile economiei sociale.

Trebuie precizat că entitățile juridice enumerate mai sus, deși pot îndeplini funcții sociale, nu sunt recunoscute ca întreprinderi sociale și, prin urmare, ca structuri de economie socială, dacă nu răspund cerințelor statuate de lege și nu au fost acreditate printr-un atestat de întreprindere socială, eliberat de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București.

Ce sunt întreprinderile sociale de inserție?

Spre deosebire de întreprinderea socială propriu-zisă, legea acordă un statut privilegiat întreprinderii sociale de inserție, care are în permanenţă cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor şi are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Pe lângă criteriile de mai sus (punctele a-d) obligatorii pentru toate întreprinderile sociale, întreprinderea socială de inserție îndeplinește în mod obligatoriu următoarele condiții:

 • are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
 • are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate;
 • asigură măsuri de acompaniament în vederea integrării angajaților aparținând grupurilor vulnerabile (ex. consiliere, informare, condiții de muncă adaptate nevoilor);
 • colaborează cu organizațiile publice și private ce oferă servicii de asistență socială la nivel local și județean și cu agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă în vederea integrării angajaților aparținând grupurilor vulnerabile.

Atestatul de întreprindere socială se eliberează de către agenţia judeţeană pentru  ocuparea forţei de muncă/a municipiului București. Acesta are o valabilitate de cinci ani, existând posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestuia. Întreprinderile sociale de inserție sunt certificate prin marca socială, cu o valabilitate de trei ani, și printr-un element specific de identitate vizuală.

Legea nr. 219/2015 recunoaște următoarele mijloace de finanțare a întreprinderilor sociale de inserție:

 • atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost acordată marca socială;
 • sprijin în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora;
 • sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local;
 • alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii.

Întreprinderile sociale de inserție pot beneficia de  avantaje în derularea achizițiilor publice de bunuri, servicii, în conformitate cu Legea 98/2016.[2]

Ce documente sunt necesare pentru obținerea atestatului de întreprindere socială?

 • Societățile cooperative de gradul I – actul constitutiv și autorizația de funcționare emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • Cooperativele de credit – statutul și autorizația de funcționare acordată de Banca Națională a României potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Asociații și fundații – actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Casele de ajutor reciproc ale salariaților – actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor – Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Federații – Statutul și certificatul de înscriere în Registrul Federațiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripția căreia federația urmează să își aibă sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Uniunile persoanelor juridice – Statutul sau actul constitutiv și dovada personalității juridice;
 • Alte categorii de persoane juridice de drept privat – Actul de înfiinţare sau actul constitutiv și certificatul de înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv statutul și dovada personalității juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat.

Cum pot obține atestatul de întreprindere socială/marca socială?

 1. Asigurați-vă că respectați cerințele prevăzute de legea 219/2015 privind economia socială (a se vedea punctele anterioare).
 2. Completați cererea de acordare a atestatului de întreprindere socială, disponibilă pe site-ul ANOFM[3]. Aceasta reprezintă anexa 2 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.219/2015.
 3. În cazul în care aveți deja un atestat de întreprindere socială și aplicați pentru obținerea mărcii sociale, este necesară completarea anexei 6 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.219/2015.[4] Aveți în vedere că marca socială nu poate fi acordată în absența atestatului de întreprindere socială.
 4. Este necesar să depuneți cererea/cererile sau să trimiteți prin postă cu confirmare de primire la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București. Cererea trebuie însoțită de actele de înființare și funcționare, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care să conțină o serie de prevederi din care să reiasă faptul că întreprinderea are scop social și respectă principiile și criteriile economiei sociale, iar activitatea desfășurată servește scopului social ales. Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației,dar poate fi prelungit o singură dată, motivat, pentru 15 zile calendaristice.[5]

Pentru cunoașterea detaliată a procedurilor de acreditare a întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție, recomandăm consultarea următoarelor documente oficiale:

[1] Legea nr. 219/2015 privind economia socială;

[2] Avantajele sunt expuse pe larg în Avantaje pentru întreprinderile sociale de inserție în derularea achizițiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială, 2016, document elaborat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice și disponibil la adresa http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2016/2016-10-21-Achizitii-avantaje-pentru-public-intreprinderi-sociale.pdf, accesat la data de 14.06.2019.

[3] http://www.bucuresti.anofm.ro/formulare%20ISO/formulare%20ec%20sociala.pdf

[4] Ibidem.

[5] Pe larg, http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2016/2016-10-21-Ghid-economie-sociala.pdf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*